• ETİ BAKIR A.Ş., Küre Bakır İşletmeleri

  Tüm Projeler ve İşlemleri,
  Küre, KASTAMONU

 • CENGİZ HOLDİNG, Ordu-Giresun Havalimanı

  Hammadde Ocakları İşlemleri,
  Gülyalı, ORDU

 • CENGİZ HOLDİNG, Rize-Artvin Havalimanı

  Hammadde Ocakları İşlemleri,
  Pazar, RİZE

 • ETİ BAKIR A.Ş. Adıyaman Bakır İşletmesi

  Tüm Projeler ve İşlemler,
  Koçali, ADIYAMAN

 • Tümad Madencilik A.Ş, Lapseki Altın İşletmesi

  Tüm Projeler ve İşlemler,
  Lapseki,ÇANAKKALE

 • Tümad Madencilik A.Ş, İvrindi Altın İşletmesi

  Tüm Projeler ve İşlemler,
  İvrindi,BALIKESİR

 • ETİ BAKIR A.Ş. Halıköy Antimuan İşletmesi

  Tüm Projeler ve İşlemler,
  Halıköy ,İZMİR

HAKKIMIZDA

MİTUS PROJE, madencilik sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’de yatırım yapan yerli- yabancı yatırımcılara, yerel ve uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde hizmet vermeyi amaçlayarak, 2006 yılında kurulmuş proje- danışmanlık firmasıdır.

MİTUS PROJE, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen madencilik firmalarının operasyonlarının yanı sıra büyük ölçekli kamu yatırımlarının da her aşamasında projeler üreterek danışmanlık hizmeti vermektedir.

MİTUS PROJE olarak, tecrübeli kadromuz, iş birlikteliklerimiz ve bilgi birikimimizle, sektörel tüm gelişmeleri yakından takip edip, yerel ve uluslararası tüm yükümlülükleri göz önünde bulundurarak, projelerle ilgili hızlı ve kapsamlı değerlendirme çalışmalarımızı, şeffaf, verimli, çözüm odaklı yaklaşımımızla en ekonomik ve uygulanabilir şekilde yatırımcılarımıza sunmaktayız.

HİZMETLERİMİZ

 • Müracaat ve Ruhsatlandırma
 • Arama Projeleri
 • Arama Faaliyet ve Kaynak Raporları
 • İşletme Projelerinin Hazırlanması
 • Mülkiyet İzinlerinin Alınması
 • İşyeri Açma ve Çalışma İzinleri
 • Çevresel İzinlerin Alınması
 • Patlayıcı Madde İzinleri
 • Yıllık İşletme Faaliyet Raporunun Hazırlanması
 • İmalat haritaları
 • Halihazır haritaları (Yersel ve Fotogrametrik Yöntemler İle)
 • Şev Duraylılık Analizleri
 • Yeraltı Dönemsel Değerlendirme Raporları

Müracaat ve Ruhsatlandırma

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine mali yeterliliği bulunanlar verilir.
Mitus Proje olarak yapılacak olan müracaatlarda planlanan ruhsat için tüm olası çevresel ve hukuksal sorunlar mevzuatlar gereği ortaya konularak yatırımın başlangıcında riskleri belirler.

Arama Projeleri

Maden kanunu gereğince maden ruhsat müracaatına takiben yapılacak olan arama çalışmasına ait termin planlarının oluşturulması, arama çalışmalarının ne şekilde yapılacağı ve hangi sonuçların elde edileceği vb. detayların bulunduğu arama projesi sunulması gerekmektedir.
Mitus Proje, sunulacak arama projelerinde firmanızın arama bütçesini de göz önüne alarak mevzuatlara uygun bir termin planı çerçevesinde uygun taahhütler ile projelendirme çalışmasını yapmaktadır.

Arama Faaliyet ve Kaynak Raporları

Arama faaliyet raporu, müracaat aşamasında belirlenen ve bir termin planına bağlı kalınarak yapılan arama çalışmalarının, mevzuata uygun olarak raporlanması ve yapılan arama çalışmalarına ait bilgi ve bulguların, anlaşılır bir şekilde teknik bir dokümana dönüştürülerek kaynak, rezerv ve ekonomik rezerv miktarlarının tespit edilerek hazırlanan raporlardır.
Mitus proje, mevcut verilerin, yapılan eski çalışmaların ve mevcut arama çalışmalarının ortaya konularak modellenmesi ve kaynak tespiti yapılması çalışmalarını yürüterek maden kanunu gereğince hazırlanması ve bildirilmesi gereken tüm detayları içerir dönemsel faaliyet raporlarınızı hazırlayarak eksiksiz ruhsat dönem geçişlerinizi sağlamaktadır.

İşletme Projelerinin Hazırlanması

İşletme projesi üretim faaliyetlerinde bulunabilmek adına; mevzuat gereği yapılması gerekli görülen asgari düzeyde arama faaliyetlerinin tamamlanması ve bu faaliyetlere ilişkin, Rezervi üç boyutlu olarak belirlenen bir maden yatağındaki madeni, rezerv bilgilerini içeren ve bir termin planı dahilinde, teknolojik ve ekonomik olarak işletilmesi ile çevresel önlemleri alarak madenin kapanma sonrası rehabilitasyon planlamasını içeren temel ve detay mühendislik projesidir.
Mitus Proje olarak tarafımızca uluslararası standartlara uygun işletme projeleri ile birlikte ayrıca mevcut işletmenin süre uzatımı, üretim faaliyetlerine bağlı değişiklikler, öngörülen değişikliklerin mevzuat çerçevesinde yapılması, firma bünyesinde harita ve ölçümlerle çalışmaların yerinde yapılması, üretimlere ilişkin taahhütlere her şartta uyulması, ruhsat hukukunun takibi, gerekli izin ve işlemlerinin tümünün yapılması ve takibi gibi tüm işlemler yapılmaktadır.

Mülkiyet İzinlerinin Alınması

Maden Kanunu 7. Maddesi gereği İşletme İzni alınabilmesi için çalışma yapılacak alanın mülkiyet durumuna istinaden Orman, Mera izinleri veya şahıs parselleri için muvafakatnamelerin alınarak Toprak Koruma ve Toprak Geri Dönüşüm Projelerinin hazırlanması suretiyle ilgili izinlerin alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda mülkiyeti orman arazisi olan yerlerde, Orman Kanunu 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği gereğince Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin İşlemlerinin yürütülebilmesi için Maden Arama ve Maden İşletme izinleri kapsamında çözüm ortaklarımız tarafından, alanın eski haline geri döndürülmesine ilişkin faaliyetleri içeren Rehabilitasyon Projesi ve her yıl Orman Teknik Raporları hazırlanarak ilgili Orman Bölge Müdürlüklerine sunulur.
Mera Vasıflı Arazilerin bulunduğu yerlerde ise Maden Kanunu gereği Mera Tahsis Değişikliği Talepli İşletme Projesi hazırlanarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulur ve onayının alınmasının ardından, Mera kanunu gereğince Mitus Proje Ziraat Mühendisleri tarafından Mera Geri Dönüşüm Projesi hazırlanarak ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulur ve izin işlemleri tamamlanır.
Çalışılacak alanda tarla vasıflı şahıs parsellerinin bulunması durumunda mülkiyet sahiplerinden noter tasdikli muvafakatnamenin alınmasının ardından, Mitus Proje Ziraat Mühendisleri tarafından Toprak Koruma ve Toprak Geri Dönüşüm Projeleri hazırlanarak ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne sunulur.

İşyeri Açma ve Çalışma İzinleri

Maden Kanunu 7. Maddesi gereği İşletme İzni alınabilmesi için İşyeri Açma ve Çalışma İzninin alınması gerekmektedir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler kapsamında büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, küçük şehirlerde ise İl Özel İdareleri tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma İzinleri için gerekli belgeler Mitus Proje tarafından hazırlanarak kuruma sunulur ve ruhsat düzenlenene kadar takibi yapılır.

Çevresel İzinlerin Alınması

Maden Kanunu 7. Maddesi gereği İşletme İzni alınabilmesi için Çevresel Etki Değerlendirme İzinlerinin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında ÇED sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasların bütününden oluşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır.
Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları içeren rapor çözüm ortaklarımız tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine veya Bakanlığı’na sunulur.

Patlayıcı Madde İzinleri

Maden sahalarında üretim faaliyetlerine başlanılabilmesi için 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında belirtilen izinlerin (ÇED Kararı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Mülkiyet İzni) alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili izinler alındıktan sonra Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından maden sahalarına işletme izni verilmektedir. İşletme izni alınan maden ruhsatlarında, sahada uygulanacak olan üretim yöntemine göre “Patlayıcı Madde” kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda “Patlayıcı Madde” temin edilebilmesi için ilgili kurumlardan izin alınması gerekmektedir. Patlayıcı Madde izin alım sürecinde, alınacak olan patlayıcı maddenin maden sahasında kullanılacağına dair Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerekmektedir. Mitus Proje, “Patlayıcı Madde” izin sürecinde ruhsat sahanız için gerekli olan izin işlemlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde sizin için yürütmektedir.

Yıllık İşletme Faaliyet Raporunun Hazırlanması

3213 Sayılı Maden Kanunu’nda İşletme Faaliyet Raporunun tanımı “Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve şekli yönetmelikle belirlenen belge” olarak tanımlanmıştır.
3213 Sayılı Maden Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Ruhsat sahipleri; her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür.
Ayrıca Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılı itibari ile e-Maden sistemine geçiş yapmıştır. Bu kapsamda Yıllık İşletme Faaliyet Raporları, e-Maden sistemi üzerinden dijital olarak beyan edilmektedir. Mitus Proje, ruhsat sahalarınız için hazırlanması gereken İşletme Faaliyet Raporlarını e-Maden sistemi üzerinden dijital olarak hazırlamakta ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunmaktadır.

İmalat haritaları

3213 sayılı Maden Kanunu’na göre işletme izni alan ve bu izne dayalı olarak cevher istihracı yapacak maden işletme sahiplerinin, aynı kanunun 36.maddesi gereğince her bir işletme izni için ayrı ayrı olmak üzere bir önceki yıl içinde yapılan üretim ile bir sonraki yıl planlanan üretimleri ve kesitleri gösteren uygun ölçekli imalat haritasını Nisan ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe vermesi gerekir. Mitus Proje, işletme yöntemini dikkate alarak “yer üstü” ve “yeraltı” imalat haritalarını; işletme üretim yapılan yerleri, miktarları, yapılış şeklini ve bir sonraki yılın üretim programını, depolanan pasa yerlerini gösterilecek şekilde yapmaktadır.

Halihazır haritaları (Yersel ve Fotogrametrik Yöntemler İle)

Halihazır harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp kâğıt üzerine aktarılır. Mitus Proje, MAPEG harita standartlarına uygun, işletme izni talep edilen alanın tamamını kapsayacak şekilde alanın topoğrafik durumunu yersel ve fotogrametrik yöntemleri kullanarak e-Maden sistemine eklenebilecek formatta hazırlayıp sunar.

Şev Duraylılık Analizleri

Maddi zararlara ya da can kayıplara yol açan şev hareketlerinin nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmak, şev hareketlerine karşı gerekli önlemleri almak ve şev güvenliğini sayısal olarak ortaya koymak amacıyla zemin kütlesindeki kayma kaması içerisindeki kuvvetlerin denge durumunun geliştirilmesi için 3 Boyutlu Modelleme Programı vasıtasıyla oluşturulan modelden kritik noktalar belirlenerek oluşturulan kesitler kullanılarak, laboratuvar testlerinden elde edilen birim hacim ağırlık, kohezyon ve kayma açısı değerlerinin Şev Stabilite Analiz Programına işlenmesi ile limit denge analizleri kullanılarak, modeli yapılan ocak ve pasa geometrilerinin duraylılığını belirlemek amacıyla yapılan analizlerdir. Özellikle işletmeye geçiş dönemlerinde açılacak ocağın ve biriktirilecek pasa yığınının geometrisinin belirlenerek kayma analizlerinin yapılması stabilite açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Mitus Proje tarafından hazırlanan her işletme ve temdit projesinde doğal ve yapay tüm şevlerin gerek kendi ağırlıkları, gerekse uygulanan yüklerin etkisi altında göçmeye karşı stabiliteleri, elastik teoriye dayanan limit denge yöntemleriyle analiz edilmekte (İsveç Dilim, Bishop, Janbu, Morgenstern ve Price, Spencer vb) ve bilinen veya kabul edilen bir kritik kayma yüzeyinde, kayma kütlesinin dengesi detaylı olarak incelenmektedir.

Yeraltı Dönemsel Değerlendirme Raporları

Yeraltı üretim yöntemi ile madencilik faaliyeti yürüten ruhsat sahaları için, “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik” kapsamında 6 aylık periyotlar dahilinde Yeraltı Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Mitus Proje olarak yeraltı işletmelerinizin 6 aylık süreçler dahilinde Değerlendirme Raporları hazırlanmaktadır.

DUYURULAR